Anabilim Dalımız Öğrencileri

Erasmus Programı

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Ulusal Ajans’a ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.


Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Yurtsever Beyazıt


İstanbul Üniverstesi Erasmus Program Kordinatörlüğü için tıklayınız.


Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.


Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Mevlana Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Yurtsever Beyazıt


İstanbul Üniversitesi Mevlana Değişim Ofisi için tıklayınız.


Farabi Programı

Farabi Değişim Programı Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Yurtsever Beyazıt


İstanbul Üniversitesi Farabi Değişim Koordinatörlüğü için tıklayınız.


Anabilim Dalımız'ın program içeriği ve ders izlenceleri için tıklayınız.

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

İnsanlığın Önasya'da kültür alanında geçirdiği evrimi ve bıraktığı arkeolojik belgeleri M.Ö. 10 binyıl öncesinden M.Ö. 1.binyıl ortalarına kadar olan zaman diliminde, uluslararası ve disiplinlerarası işbirliği temelinde, arkeolojik kazılarla, bilimsel araştırmalarla ortaya çıkartmaktır. Bu kapsamda programımız söz konusu süreçte ortaya çıkan kültürler ve uygarlıkları inceler. Bunların en belli başlıları Mezopotamya, Hitit, Urartu ve Frig uygarlıklarıdır. Elde edilen bilimsel sonuçlar, bilim dünyası, öğrencilerimiz ve insanlık alemi ile paylaşılmaktadır.


Ders Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

Yüksek Lisans Programı


Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji Bilim Dalları Ortak Doktora Programı

Programımızın amacı, insanlığın Önasya'da ve Ege Dünyası’nda kültür alanında geçirdiği evrimi ve bıraktığı arkeolojik belgeleri yaklaşık M.Ö. 10 binyıl öncesinden M.S. 5.yüzyıla kadar olan zaman diliminde, uluslararası ve disiplinlerarası işbirliği temelinde, arkeolojik kazılarla, bilimsel araştırmalarla ortaya çıkartmak ve değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, programımız söz konusu süreçte Anadolu’da ve Yakın Doğu’da ilk yerleşik düzene geçiş sürecinden, Tunç Çağları’na ve Hitit, Frig, Urartu; Sumer, Akkad, Babil, Assur; Minos, Kyklat, Hellas, Myken, İon, Yunan (Geometrik, Arkaik ve Klâsik Dönemler), Anadolu-Pers Dönemi ve Hellenistik Dönem ile Etrüsk ve Roma uygarlıklarını kapsamaktadır.


Ders Programı

Doktora Ders Programı

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü için tıklayınız.